+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OSOBY S PAS

[wpseo_breadcrumb]
=

Poslání služby

 • Poskytovat dospělým lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám takovou podporu, aby došlo k co možná největšímu rozvinutí jejich potenciálu, dokázali se sociálně začlenit a zvýšit kvalitu svého života.
=

Cílová skupina

 • Mladí dospělí s PAS (16 – 26 let) a jejich rodiny.
 • Dospělí s PAS (27 – 64 let) a jejich rodiny
 • Lidé ze sociálního prostředí osob s PAS (široká
  rodina, škola, zaměstnavatelé, …)
=

Základní činnosti služby

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování;
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
=

Působnost služby

 • Skupinové a další činnosti jsou poskytovány v rámci Zlínského kraje.
 • Základní poradenství a individuální konzultace jsou poskytovány v rámci těchto krajů:
  Olomoucký, Jihomoravský, Pardubický, Moravskoslezský.

Naše služby

Individuální práce
Individuální práce s klientem vychází z jeho aktuální úrovně porozumění a potřeb. Pokud plnoletý klient souhlasí, tak spolupracujeme s jeho rodinou a dalšími osobami v jeho sociálním prostředí např. spolupráce
se zaměstnavatelem. Cílem je co nejvíce podpořit v rámci individuálních možností proces začlenění
a rozvinutí potenciálu dospělých uživatelů k začlenění do společnosti.
Zaměření skupinové práce
– nácvik pracovních dovedností a péči o vlastní osobu;
– nácvik soběstačnosti a chování vedoucího k sociálnímu začlenění;
– nácvik funkční komunikace v sociálních vztazích, samostatnosti v rozhodování;
– nácvik orientace v místě a v čase;
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Skupinová práce
Opírá se o sociálně pedagogickou diagnostiku a prvotní individuální práci s klientem. Když je klient připraven a má zájem o skupinovou práci, dochází k začlenění do skupiny odpovídající jeho možnostem. Práce probíhá jak v prostorách organizace, tak v terénu.

Nabídka skupinových aktivit září 2019 – červen 2020

Setkání dospělých I.
 • Nácvik funkční komunikace, žádoucího a pracovního chování, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy – hygienické návyky, péče o domácnost atd. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, kognitivních funkcí, vnímání sebe sama a druhých lidí. Uvolnění a poznání tělového schématu prostřednictvím hluboké práce s tělem.
Muzikoterapie
 • Nácvik sociálních, komunikačních a motorických dovedností s využitím muzikoterapeutických
  metod.

  Určeno pro dospělé osoby s pas/jejich rodiče

Pohybová terapie pro rodiče
 • Uvolnění a poznání vlastního těla prostřednictvímmetody kognitivně-plastického stylu pohybu.

  Skupina je určena pečujícím o děti a dospělé s PAS.

Setkání dospělých II.
 • Nácvik funkční komunikace a chování vedoucího k sociálnímu začlenění, pracovních dovedností v běžných situacích, samostatnosti a sebeobsluhy směřujících k samostatnému bydlení, orientace v místě a čase, nácvik spolupráce, rozvoj kognitivních funkcí. Uvolnění a poznání tělového schématu prostřednictvím hluboké práce s tělem a dalších expresivních metod.
Sobotní setkání
 • Nácvik funkční komunikace a chování vedoucího k sociálnímu začlenění, spolupráce, samostatnosti v rozhodování, zodpovědnosti vůči sobě a okolí, nácvik orientace v místě a čase.

Další činnosti

Individuální a rodinné konzultace
 • Individuální
 • Skupinové (rodinné)
 • Pro další pracovníky, přicházející do kontaktu s lidmi s PAS.
  Konzultace probíhají na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.
Svépomocná otcovská skupina

Sdílení a vzájemná podpora mezi otci pečující o osoby s PAS

 • Cílem skupiny je možnost sdílet své pocity, vyměňovat si praktické rady s jinými otci, kteří žijí v rodinách s dětmi s PAS. Vytváří se zde prostor, v němž je možné společně přemýšlet o tom, jaké speciální potřeby mají jejich děti a jaký dopad má tato situace na sourozence a partnerský život.  Ve skupině je přítomen speciální pedagog, který je v roli moderátora či prostředníka, ale iniciativa je ponechávána především otcům. Skupina je otevřená. Náplň a obsah setkání vychází z aktuální potřeby účastníků.
Zooterapie
 • Využití canisterapie (práce se psem) a felinoterapie (práce s kočkou). Cílem je navození kladných emocí, aktivizace a relaxace uživatelů. Prohloubení vnímání a prožívání za podpory zvířat.

Canisterapie

Při canisterapii využíváme pozitivního vlivu přítomnosti živého psa na chování člověka. Při činnostech dochází ke zvýšené motivaci k plnění úkolů a k navození kladných emocí. Canisterapie se osvědčila jak pro aktivizaci, tak pro intenzivní relaxaci klientů. Tuto metodu uplatňuje odborný pracovník za přítomnosti psovoda s jeho speciálně testovaným psem.

Felinoterapie

Při práci využíváme přítomnosti živé kočky. Prostřednictvím aktivit se daří lépe rozvíjet komunikaci ve všech jejích rovinách. Přímý kontakt s kočičí srstí pomáhá k uvolnění tenzí a navození klidu. Uvolnění a pozitivního naladění klientů lze opět využít k dosažení lepších výsledků intervencí.

Mezioborová spolupráce

Jedná se o velice důležitou součást práce s klienty, kdy je kompetentní pracovník služby v kontaktu s dalšími subjekty a odborníky, kteří v rámci svých odborností působí na život s PAS a jejich rodin. Úspěšnou mezioborovou spolupráci se podařilo navázat s Probační a mediační službou a Orgánem sociálně právní ochrany dětí. Zároveň jsme se zúčastnili několika případových konferencí. Spolupracujeme také se vzdělávacími institucemi (nabízíme metodickou pomoc školám a třídním učitelům, práci s třídními kolektivy a další).

Prázdninové aktivity pro dospělé osoby

Z důvodů odlišných vzorců chování je náročné pro dospělé s PAS zajistit si aktivity i během prázdnin. Pořádané akce nabízí nejen možnost smysluplného využití volného času, ale především slouží k přímému nácviku sociálního chování v přirozeném prostředí. Účastníci společných aktivit jsou maximálně podporováni k nejvýše možnému samostatnému jednání i rozhodování s ohledem na jejich vývojové možnosti a aktuální úroveň porozumění.

Spolupráce s Tyátr ModroDiv z.s.

Základním posláním spolku Tyátr ModroDiv je provozovat stejnojmenné inkluzivní divadlo, které pracuje na základě plasticko-kognitivního pohybu. Jedná se o unikátní divadelně-psychologický systém, který založila moskevská psycholožka a divadelní režisérka Natalia Timofejevna Popová. Základem je specifická pohybová průprava, díky které se sjednocuje myšlení, tělesné a emocionální vnímání. U lidí s PAS podporuji intenzivnější vnímání tělesného schématu a posiluje schopnost zpracovávat emoce své i druhých a adekvátně na ně reagovat. Divadelní soubor tvoří experti z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, dramaterapie, teatroterapie, muzikoterapie, herci s Aspergerovým syndromem (AS) a bývalí žáci ZUŠ Zlín, kteří s danou metodou již v minulosti intenzivně pracovali. Vedle divadelně terapeutické činnosti s dospělými herci s AS se od konce minulého roku pracuje i s dětmi s AS.

Rodičovské skupiny

Vzdělávání, sdílení a vzájemná podpora rodičů a dalších osob, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání lidí s PAS. Skupiny jsou vedeny odborníky v této problematice.

– Pro rodiče, blízké osoby dětí, dospívajích a mladých dospělých s PAS, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti s ostatními rodiči. Každé sezení má předem dané téma, které vychází z požadavků rodičů a blízkých osob. Skupinu vede klinická psycholožka a speciální pedagožka, které odborným výkladem doplňují názory účastníků. Jedná se o otevřenou skupinu, tzn., že do ní může kdokoliv během roku vstoupit či naopak odejít.

Multisenzorická místnost

Speciální místnost s prvky snoezelen, která je určena k relaxaci, poznávání a interakci. Tělesné a smyslové vnímání je u osob s PAS odlišné od běžné populace. Důsledkem je „jinakost“ ve zpracování těchto vjemů na rozumové úrovni. Kognitivní funkce bývají přetížené, což způsobuje neustále napětí a stres. Motorické, světelné, čichové, sluchové stimuly, které se využívají v této místnosti, jsou voleny u jednotlivých osob cíleně. Pomáhají k celkovému uvolnění a následně lze určitými podněty podpořit rozvoj, zvláště pak vzájemnou interakci s danou osobou. Místnost je velmi přínosným prostředkem při práci s lidmi s PAS a pro jejich sociální rozvoj. Nabízí rovněž příležitost pro rodiče nebo jiné osoby, které se starají o lidi s PAS, aby zde mohli načerpat sílu a energii, pro jejich nelehkou práci.

Zastupování zájmů klientů ve školním prostředí

Jedná se především o návštěvy školy, dopomoc při uplatňování doporučení ke vzdělávání žáka. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při komunikaci s úřady, pomoc při obstarávání sociálních dávek, a další)

Sociálně terapeutické pobyty
Půjčování odborné literatury

Klienti, jejich rodiny či pedagogičtí pracovníci mají v naší organizaci možnost bezplatného zapůjčení literatury. Nabízíme publikace vycházející z jedinečných zkušeností života osob s PAS a řadu odborných titulů, a to pedagogické, sociální, speciálně pedagogické, psychologické či právní tématiky. Dále náměty her a činností pro volný čas nebo příručky pro rodiče a pedagogy s doporučeními, praktickými radami a ukázkami pomůcek.

Centrum Zlín

Kde nás najdete

Sedmdesátá 7055 
760 01 Zlín

 

Hlavní kontakty

E-mail: poradna@zasklem.com
Telefon: +420 777 337 707